O nas

bus

REGULAMIN ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "TĘCZOWY ŚWIAT"

I. Zasady ogólne

 1. Żłobek czynny jest od godziny 6.00 do 16.00, a od 16:00 do 17:00 jest dyżur płatny 5 zł.

 2. Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka stanowi dokładnie wypełniona Karta zgłoszenia.

 3. Dziecko zgłoszone i przyjęte do żłobka powinno regularnie do niego uczęszczać. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może  nastąpić  z  ważnych  powodów  (choroba dziecka,  urlop rodziców), o takiej nieobecności rodzice powinni powiadomić dyrektora żłobka lub opiekuna grupy.

 4. O rezygnacji ze żłobka należy powiadomić dyrektora żłobka na piśmie.

 5. Do żłobka uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy).

 6. W sytuacji  zaobserwowania pogarszającego się stanu  zdrowia  dziecka, opiekun w porozumieniu z dyrektorem żłobka informują rodziców (prawnych opiekunów) o jego stanie, a rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze żłobka.

 7. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora żłobka lub opiekuna grupy.

 8. Opiekun nie ma prawa podawania dzieciom leków.

 9. Dziecko nie może przynosić do żłobka żadnych pokarmów (słodycze, gumy, soki i inne napoje).

 10. Dziecko nie może nosić do żłobka biżuterii  (wiszących  kolczyków,  łańcuszków,  pierścionków i innych zbędnych ozdób). Przynoszenie zabawek regulowane jest umowami zawartymi w poszczególnych grupach z opiekunami w grupie dziecka.

 11. Ubiór dziecka powinien być wygodny i praktyczny, dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający pobyt dziecka na świeżym powietrzu; obuwie funkcjonalne i bezpieczne (nie klapki).

 12. Wszystkie zgłoszone przez rodziców dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego, a ubezpieczyciela wybiera Rada Rodziców.

 13. Rodzice są zobowiązani do informowania wychowawców o zmianie adresu i numerów telefonów kontaktowych.

 14. Dyrektor żłobka ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do żłobka z następujących przyczyn: 

  - nieregularnego uiszczania odpłatności,

  - braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka powyżej 1 miesiąca,

II. Zasady dotyczące przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka

 1. Rodzice (prawni opiekunowie dziecka) są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze do żłobka, do momentu powierzenia dziecka opiekunowi.
 2. Rodzice wskazują w pisemnym oświadczeniu inne osoby pełnoletnie upoważnione do odbioru dziecka ze żłobka.
 3. Rodzice przyprowadzają dziecko do godziny 8:15, a wyjątkowych przypadkach, gdy dziecko będzie przyprowadzone później, powiadamiają o tym dyrektora lub opiekuna.
 4. Dziecka chorego lub wykazującego oznaki choroby nie należy przyprowadzać do żłobka.
 5. Życzenie jednego z rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poparte orzeczeniem sądowym.
 6. Rodzice odbierają dziecko osobiście z sali, w przypadku, gdy dzieci przebywają w ogrodzie opiekun wymaga od rodzica, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u opiekunki mającej je pod opieką.
 7. Z chwilą oddania dziecka rodzicom to oni odpowiadają za jego bezpieczeństwo, także na terenie żłobka i ogrodu.
 8. Opiekun może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku opiekun ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu i skontaktować się z rodzicami, ewentualnie drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka. O zaistniałym fakcie opiekun zobowiązany jest powiadomić dyrektora żłobka.

III. Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka ze żłobka.

 1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z po upływie czasu pracy żłobka, opiekun jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby przez nich upoważnione o zaistniałym fakcie.
 2. W przypadku, gdy opiekun nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych pod wskazanymi numerami telefonów nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce żłobka 1 godzinę.
 3. Opiekun o zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora żłobka. Dyrektor żłobka, po wyczerpaniu wszystkich możliwości odbioru dziecka podejmuje decyzję o poinformowaniu Komendy Powiatowej Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z dyrektorem żłobka opiekun sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników, rodziców dzieci uczęszczających do żłobka oraz wszystkie osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

Biuletyn Informacji Publicznej

Dbamy o Wasze pociechy

gallerycontact