O nas

bus
  1. Zadaniem żłobka jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi w wieku od 20 tygodni do 3 lat, a w indywidualnych przypadkach górna granica wieku może być przesunięta do lat 4.
  2. Opieka o której mowa w  ust. 1 polega na zapewnieniu dziecku pobytu w warunkach zbliżonych do istniejących w domu rodzinnym, a w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa, prawidłowego żywienia i wychowania.

Do zadań żłobka w szczególności należy:

  • sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi zdrowymi pozbawionymi opieki domowej w czasie pracy ich rodziców i opiekunów,
  • zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego, odpowiedniego do ich wieku i potrzeb rozwoju,
  • zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego i psychofizycznego dzieci,
  • zapewnienie wyżywienia uwzględniającego obowiązujące normy żywieniowe
  • wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych odpowiednio do ich wieku, a także przygotowanie ich do życia w społeczeństwie,
  • współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia metod pielęgnacji i wychowania w żłobku i w domu.

Biuletyn Informacji Publicznej

Dbamy o Wasze pociechy

gallerycontact