Aktualności

rainbow

2020-05-22 11:42:24

Drodzy Rodzice,

zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Miasta, decyzją Pana Burmistrza Jerzego Wrębiaka Żłobek Miejski "Tęczowy Świat" zawiesza opiekę nad dziećmi na czas oznaczony od 25. maja 2020 r. do 31. maja 2020 r.

Poniżej przedkładamy informację zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Miasta Brzeg

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice!

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylającego od 6 maja br. czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkoli, placówki wychowania przedszkolnego podejmują z tym dniem swoją działalność na zasadach określonych w wytycznych określonych przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Rozporządzenia Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 mówiącego  w § 2a. że od dnia 6 maja 2020 r. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, mogą czasowo ograniczyć funkcjonowanie tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw rodziny udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

  • 18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U z 2003 r. Nr 6, poz.69 z póź.zm.)

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i województwie opolskim, Burmistrz Brzegu wyraził zgodę na zawieszenie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku „ Tęczowy Świat”  na czas oznaczony od 25 do 31 maja br.

Podobnie rzecz się ma w przypadku przedszkoli, Burmistrz Jerzy Wrębiak wyraził zgodę na zawieszenie zajęć wychowania przedszkolnego na czas oznaczony od 25 do 31 maja br. we wszystkich samorządowych przedszkolach.  Do 31.05 żłobek miejski i przedszkola będą zamknięte. Przedszkola prowadzą edukację zdalną. O dalszych szczegółach będziemy Państwa informować.

źródło: https://brzeg.pl/archiwum-aktualnosci/86779-informacja-dotyczaca-funkcjonowania-samorzadowych-przedszkoli-oraz-zlobka-na-terenie-gminy-brzeg/

Dbamy o Wasze pociechy

gallerycontact